Regulamin sklepu internetowego
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Tomasz Drab​, dostępny pod adresem
internetowym www.tomaszdrab.pl, prowadzony jest przez JETJET sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000866071, o kapitale zakładowym 5000, NIP
7831825942, REGON 387350220


2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.§ 2 Definicje

1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. ​Sprzedawca ​- JETJET sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000866071, o kapitale zakładowym 5000, NIP
7831825942, REGON 387350220
3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.tomaszdrab.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.

Have no product in the cart!
0